Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Scheiding Nederland

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: "voorwaarden") wordt verstaan onder:

a.         Scheiding Nederland (hierna te noemden SN): de onderneming van één of meer zelfstandige en onafhankelijke financiële planners die werkzaamheden uitvoeren namens Scheiding Nederland; deze onderneming kan worden gedreven in de vorm van een eenmanszaak, samenwerkingsverband, personenvennootschap of besloten vennootschap;

b.         Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie SN een Overeenkomst heeft gesloten of met wie SN ter zake in onderhandeling is;

c.         Partijen: SN en Opdrachtgever;

d.         Overeenkomst: elke overeenkomst tussen SN en Opdrachtgever strekkende tot het verlenen van diensten door SN aan Opdrachtgever en/of het leveren van zaken door SN aan Opdrachtgever en/of het verrichten van enige andere prestatie door SN ten behoeve van Opdrachtgever, elke wijziging van of aanvulling op die overeenkomst, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Ten behoeve van de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden zal voor SN de vrouwelijke vorm worden gebruikt ("zij" en "haar") en voor Opdrachtgever de mannelijke vorm ("hij" en "zijn").

Artikel 2 - Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever zijn dus onderworpen aan deze voorwaarden.

2.2       DE TOEPASSELIJKHEID VAN EVENTUEEL DOOR OPDRACHTGEVER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

2.3       Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.

2.4       De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.5       Indien SN in voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat SN het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.6       SN registreert persoonlijke en/of zakelijke gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever geeft SN op voorhand toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen dan SN nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dan wel in het kader van relatiebeheer, ter kennis van die anderen te brengen.

2.7       De bedingen in deze voorwaarden zijn mede ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor SN werkzaam zijn of waren.

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1       Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van SN zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door SN worden herroepen, zelfs na aanvaarding door Opdrachtgever.

3.2       SN kan niet aan haar aanbiedingen e.d. worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de desbetreffende aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 - Overeenkomsten

4.1       Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment waarop SN een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk bevestigt dan wel op het moment waarop SN een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

4.2       Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SN. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of de stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4.3       Verstrekte opdrachten worden door SN uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

4.4       Afspraken met ondergeschikte personeelsleden binden SN niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van SN zijn bevestigd.

4.5       Behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs wordt de opdrachtbevestiging van SN geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.6       Indien SN met twee of meer natuurlijke dan wel rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst jegens SN voortvloeien.

4.7       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SN zijn verstrekt, heeft SN het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven en prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan SN ter beschikking heeft gesteld. SN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SN is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.8       SN is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van een Overeenkomst. SN zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van Opdrachtgever. SN is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is SN niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door SN bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.

4.9       Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.10      Los van de (overige) gevallen waarin SN op grond van de wet bevoegd is over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, is SN gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, indien aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, indien met betrekking tot Opdrachtgever de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of indien ten laste van Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand wordt opgeheven. In geval van gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door SN is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn haar vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.11      Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Om er verzekerd van te zijn dat SN de opzegging ontvangt, dient Opdrachtgever deze te verzenden per aangetekende post, per fax of per e-mail met leesbevestiging. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd aan SN. SN heeft wel steeds recht op loon voor de werkzaamheden die zij heeft verricht en op vergoeding van de kosten die zij heeft gemaakt. Voor de werkzaamheden geldt; gemaakte uren maal tarief.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

5.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt SN de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gemaakte en verstrekte berekeningen, modellen, offertes e.d. Deze zaken blijven eigendom van SN en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever zal deze zaken op eerste verzoek aan SN terugsturen.

5.2       In geval van overtreding van het in artikel 5.1 bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan SN een boete van € 1.000 voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag dat de overtreding duurt, onverminderd de overige rechten die SN geldend kan maken.

Artikel 6 - Tarieven en prijzen

6.1       SN is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven en prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de 15e dag na de datum van de eerste factuur die aan Opdrachtgever is toegestuurd na de hier bedoelde verhoging.

6.2       Het in lid 1 genoemde recht op ontbinding geldt niet indien de verhoging is gebaseerd op de wet.

6.3       Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.4       De tarieven en prijzen van SN zijn exclusief BTW.

Artikel 7 - Betaling

7.1       Betaling van facturen van SN dient zonder verrekening of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.

7.2       Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de Opdrachtgever de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW verschuldigd is.

7.3       Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de berekeningsmethode volgens het Rapport Voor-werk II. Indien SN echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De kosten van gerechtelijke invordering zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van Opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

7.4       Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Opdrachtgever mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.

7.5       Ingeval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan SN weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken.

Artikel 8 - Aanbetaling en zekerheidstelling

8.1       Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van SN, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Opdrachtgever een (met de slotfactuur verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

8.2       Wanneer Opdrachtgever tijdelijk niet over voldoende liquide middelen beschikt om zijn betalingsverplichtingen tegenover SN na te komen, zal SN desgevraagd met Opdrachtgever in overleg treden om te bezien of zij akkoord kan gaan met uitgestelde betaling in combinatie met enigerlei vorm van zekerheidstelling door Opdrachtgever.

Artikel 9 - Retentierecht en pandrecht

9.1       SN mag, tot het moment waarop Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens haar is nagekomen, jegens een ieder voor rekening en risico van Opdrachtgever zaken, documenten en gelden waarover SN in het kader van de Overeenkomst(en) de beschikking krijgt, vasthouden.

9.2       Alle zaken, documenten en gelden die SN uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van Opdrachtgever heeft of zal krijgen.

9.3       SN kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met eerdere Overeenkomsten.

Artikel 10 - Termijnen

10.       De door SN opgegeven termijnen gelden niet als fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever SN schriftelijk in gebreke te stellen. SN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 11 - Onderzoek en klachten

11.1     Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat SN de desbetreffende werkzaamheden heeft uitgevoerd respectievelijk de desbetreffende zaken aan hem ter beschikking heeft gesteld. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

11.2     Opdrachtgever kan op een gebrek in de door SN verrichte prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij SN ter zake heeft geklaagd. Opdrachtgever dient schriftelijk te klagen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SN in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient SN in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.3     Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

11.4     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de onderzoeks- en andere kosten die SN in verband met de klacht heeft gemaakt, voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1      Iedere aansprakelijkheid van SN is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

12.2      Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door SN in verband met de desbetreffende Overeenkomst in rekening gebrachte vergoeding.

12.3      De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

12.4      Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens SN, uit welken hoofde ook, in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor SN aansprakelijk is.

12.5      SN bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

12.6     Opdrachtgever is gehouden SN te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan SN te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 13 - Overmacht

13.1      SN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien de nakoming verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SN niet in staat is haar verplichtingen na te komen. SN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SN haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3      SN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4      Indien SN ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

14.1      Alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

14.2      Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam. Indien SN als eisende partij optreedt, is  zij in afwijking hiervan gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechter van haar vestigingsplaats dan wel bij de rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

*-*-*

De bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Arnhem onder nummer 9199110

Vragen? Neem gerust contact met mij op